P. N. Kapil

Facutly Advisor - SAE Baja, Nirma University & Winner of Dronacharya AwardShare

P. N. Kapil